REGULAMIN

Turnieju Strzeleckiego „GoodShot Cup 2021”

I. ORGANIZATOR:

Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa Tel. 530 920 940, mail. biuro@kscover.pl oraz Zespół Szkoleniowo – Instruktorski GoodShot tel. 505 966 145 mail: instruktor.strzelania@gmail.com na Strzelnicy Warszawianka ul. Merliniego 4 w Warszawie.

II. CEL ZAWODÓW

– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. mazowieckiego,
– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, – doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
– konsolidacja środowiska strzeleckiego,
– wyłonienie najlepszych strzelców.

III.TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:

Strzelnica kryta Warszawianka umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy ul. Merliniego 4 w Warszawie.
Terminy: zgodnie z kalendarzem publikowanym na stronie www.goodshot.pro oraz www.kscover.pl. Sprzedaż metryczek: w dniu zawodów od godziny 8.00 (koniec sprzedaży metryczek na 60 min przed zakończeniem zawodów).

IV. KONKURENCJE:

W każdej turze odbywać się będą trzy konkurencje dokładna, szybka i dynamiczna, wszystkie ograniczone czasem. W trakcie turnieju uczestnicy korzystają z pistoletu centralnego zapłonu z dwoma magazynkami wyposażonego jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze. W konkurencji dynamicznej niezbędne jest dodatkowe wyposażenie: kabura (umieszczona na pasie głównym lub udzie po stronie ręki wiodącej) oraz ładownica.

Rozgrywane konkurencje:

Strzelanie Dokładne

Tarcza: Ts-4 (olimpijka)

Amunicja 2 x 6 szt.

Odległość: 25 m.

Czas: 60 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 6 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, drugi w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok załadowane po 6 sztuk każdy. Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 12 strzałów z wymianą awaryjną magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub skończenia się czasu. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka. Każdy strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 12-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 12-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem i wyłączeniem oświetlenia celów. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Strzelanie szybkie

Tarcza: TS-9

Amunicja: 2 x 6 szt.

Odległość: 25 m

Czas: 30 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 6 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok załadowane po 6 sztuk każdy.

Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 12 strzałów z wymianą awaryjną magazynka do tarczy TS-9 (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuję postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 30 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 12-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 12-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem i wyłączeniem oświetlenia celów. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Strzelanie dynamiczne

Tarcza: 10 x Nt-23p

Amunicja: 2 x 10 szt.

Odległość: 25 m, 20 m, 15 m, 10 m, 5 m

Czas: 40 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 10 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy.

Zawodnik ustawia się na wyznaczonym stanowisku w odległości 25 m od tarczy. Na sygnał gwizdka dobywa broń przeładowuje i oddaje po dwa strzały do dwóch tarcz oznaczonych kolorem stanowiska. Następnie przemieszcza się na stanowisko na 20 m i oddaje po dwa strzały do dwóch tarcz oznaczonych kolorem stanowiska, przemieszcza się na stanowisko na 15 m ioddaje po dwa strzały do dwóch tarcz oznaczonych kolorem stanowiska. Następnie przemieszcza się na stanowisko na 10 m i oddaje po dwa strzały do dwóch tarcz oznaczonych kolorem stanowiska. Przemieszcza się na stanowisko w odległości 5 m i oddaje dwa strzały do tarczy oznaczonej kolorem stanowiska, przemieszcza się na ostatnie stanowisko w odległości również 5 m od tarczy i oddaje 2 strzały do tarczy oznaczonej kolorem stanowiska. Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 20-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuję postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury bez podpiętego magazynka.

W trakcie przemieszczania się pomiędzy stanowiskami zawodnik porusza się z bronią w ręce wiodącej z lufą skierowaną w stronę kulochwytu i palcem zdjętym z języka spustowego. W trakcie wykonywania konkurencji na stanowisku w odległości 15 m od tarcz nastąpi wymiana awaryjna magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego).

Każdy strzał oddany po upływie 40 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 2-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 2-ch znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

V. KLASYFIKACJA:

Turniej jest podzielony na dwanaście rund realizowanych raz w miesiącu począwszy od stycznia 2021 r. Ostatnia runda odbędzie się w grudniu 2021 r. W rundzie przewidziane są trzy konkurencje; dokładna, szybka, dynamiczna. Uczestnik może brać udział tylko raz w każdej konkurencji w danej rundzie . Aby zakwalifikować się do klasyfikacji generalnej startujący musi zaliczyć minimum dziewięć startów w konkurencjach dokładnej, szybkiej, dynamicznej. Ze wszystkich startów do klasyfikacji generalnej policzone będą wyniki z sześciu najlepszych startów w każdej konkurencji. Zawodnicy występują indywidualnie. W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej zawodników w turze, decydują kolejno: wynik strzelania dynamicznego następnie szybkiego, ilość najwyżej punktowanych przestrzelin i tak w dół. W przypadku takiego samego wyniku w klasyfikacji generalnej decydują kolejno: wynik strzelania szybkiego następnie dokładnego, ilość najwyżej punktowanych przestrzelin i tak w dół. Spisywanie wyników odbywać się będzie bezpośrednio po strzelaniu na stanowisku strzeleckim, zawodnik powinien być obecny przy spisywaniu wyników. W przypadku wątpliwości przestrzeliny kalibrowane będą najwyższym dopuszczonym kalibrem do zawodów tj. 11,43 mm. Po spisaniu wyników zawodnik podpisuje metryczkę. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyników wyjaśniane będą bezpośrednio po konkurencji przy tarczach. W konkurencjach dokładnej i dynamicznej wartości przestrzelin zgodne z oznaczeniem na tarczach. W przypadku konkurencji szybkiej trafienie w prostokąt liczone będzie za 10 pkt. reszta jak na tarczy.

VI. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą uczestniczyć posiadacze broni na pozwolenie oraz strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich i stowarzyszeniach.

W zawodach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

VII. KOSZT TURNIEJU:

Koszt konkurencji;
– dokładnej to 35 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 50 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,

– szybkiej to 35 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 50 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,
– dynamicznej to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 65 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

VIII. NAGRODY:
Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w całym turnieju jest:

Karabinek Diamondback w kal. 5,56 mm (zdjęcie poglądowe)

ufundowany przez GoodShot. Po każdej rundzie turnieju będą wręczane dyplomy i medale za zajęcie I-III miejsca. W przypadku gdy zwycięzca nie posiada zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, nagrodę będzie można odebrać do 30 dni po zakończeniu turnieju. W przypadku gdy zwycięzca nie posiada pozwolenia na broń w chwili zakończenia turnieju broń będzie czekała na stanie klubu przez 6 miesięcy. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w trakcie trwania turnieju.

IX. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO:

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go przestrzegał oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS Cover oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce. Startujący składając podpis na metryczce po spisaniu wyników zgadza się z oceną wartości swoich przestrzelin.

X. PROTESTY I REKLAMACJE:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego należy składać w trakcie podejmowania spornej decyzji bezzwłocznie do Organizatora Zawodów. Aby złożyć protest należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi. Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie Organizatora komunikatu z zawodów.

XI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek.

XII. SPRAWY RÓŻNE:

Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji oraz dodatkowego wyposażenia. Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może wypożyczyć broń, amunicję i inny sprzęt – odpłatnie wg cennika. Na wszystkich zawodach obecny będzie obserwator W-MZSS. Medale oraz dyplomy za poszczególne tury wręczane będą w turze następnej po podliczeniu wyników i opublikowaniu ich na stronie www.goodshot.pro.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zalecane jest aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Powodzenia Zespół GoodShot

Nie odnaleziono wydarzeń!